و خدایی که در این نزدیکیست

سعید، دربان متوکل 

مامور شده بود 

شبانه خانه ات را غارت کند 

به خانه که رسید، نردبان گذاشت، 

روی بام خانه رفت و در تاریکی 

دنبال جای پا گشت تا از بام 

پایین بیاید.

کسی به اسم صدایش زد

صدای مهربان تو بود.

گفتی: سعید! تاریک است...

صبر کن برایت چراغ بیاورم


برداشتى از زندگى امام دهم شیعیان | امام على النقى الهادى(علیهم السلام)