و خدایی که در این نزدیکیست


گمان مبر که حسن(ع) بی ضریح است
کریم آل عبا هرچه هست بخشیده است ...

سعید، دربان متوکل 

مامور شده بود 

شبانه خانه ات را غارت کند 

به خانه که رسید، نردبان گذاشت، 

روی بام خانه رفت و در تاریکی 

دنبال جای پا گشت تا از بام 

پایین بیاید.

کسی به اسم صدایش زد

صدای مهربان تو بود.

گفتی: سعید! تاریک است...

صبر کن برایت چراغ بیاورم


برداشتى از زندگى امام دهم شیعیان | امام على النقى الهادى(علیهم السلام)