و خدایی که در این نزدیکیست

خداوند محبت است ... بنام محـبت تراز
تا خـــدا باید راه هــا پیمود و رفت دلانه
وخدایی که در این نزدیکی است اهورا
همین که خدا هست کافیست صـدرا
دردفتر دلت نام خدا راحک کن عطش
اشکـــــی برای ظــــــــــهور قاصدک
کوله پشـــــتی انتــــــــظار کـــاروان
دفتــــــــر مـــــن (بانو راد) فــــانوس
ســـوران باغ آســـــمــان مـعـتـکـف
ســـــــــــرباز ولایتــــی مســــــافر
کیمیـــای وصــــــــــال بـاران نم نم
دلتنـــــگی ابرهــــــا بـی رنگـــی
خاکــــریز خاطـــرات نوشـــــــدارو
مـداد جنگـــــــــیــــ دلـنــوشـــتـه
لشگــریان عشـــق
رهسپار جوان
ی آنتـــــــــی زبون اَهــلُ البَــصَــر
بیـــــا تا جوانـــــم نـجـــــــوای دل
ندای سحـــــــــر ســـــوژه نگـــار
آرام نباشیـــــــم ریحـــانة النبــی
حــــــــرف دل!... العبـــــدالتــــائب
گمشــده شب پلاکـــــ عاشقــی
دلنـــــــــــــامه خــــدای مهـــربان
اشـتــــــــراک فــانوس جــــــزیره
نبض زمـــــان بچــــه هــــای قلم
آیات نورانــی گــــلبـــرگــــ دی ال
نمی از یــم مـعطــــربهــشـــتی
دل نوشته پلکـــــ شیــــشه ای
میهمــــان حلقـــه ی صــالـحیـن
تــا بـه تــا گلهـــــــای بهشـــتی
حـلال هـا اشــــــرف مخــلوقـــات
آلونــــــک هئیــت مجـــازی کتـــاب
بیضــــــاء چشـــم چشــــم دو ابـرو
شمــس کـــرامت ،حکمـت ،ایمـــان
سیمرغ جمــــلات زیبــا و دلنوشـتـه
آویزون دل نوشـــتــه هـــای زیــنــب
باکارا حلقه ی صالحین شهید کوماری 
منوّر
وخدایی که در این نزدیکی است

لینکها خیلی زیاد شدن
باید ی لینک تکونی داشته باشم!
اما فعلا این دسته ی جدید هست تا اضافه بشه
:)