و خدایی که در این نزدیکیست

۱ مطلب در مهر ۱۳۹۲ ثبت شده است


فقط برای خودم هستم "من....!"
خودٍ خودمــــــــــ ـ ـ ـ....
نه زیبایم نه عروسکی و
نه محتــــــاج نگاه کسی...
برای تو که صورتهای رنگ شده را میپرستی
نه سیرتـــــــــ آدم ها را....
راهت را بگیر و برو
حوالی من، توقفــــــ ممنـــــوع است...برداشت از قصه ی مروارید و صدف