و خدایی که در این نزدیکیست


بخشی از کتاب نه آبی نه خاکی(یادداشتهای شهید سعید مرادی)


یه سوزن به خودم:

حالا فهمیدم چرا میخوام ... ؛وقت برای ... زیاده،وایسا بجنگ،خودتو ثابت کن!

صورت مساله رو پاک نکن،حلش کن

(بلکه انسان از وضع خودش آگاه است،هرچند درظاهر برای خود عذرهای بتراشد"قیامت/14,15"  )