و خدایی که در این نزدیکیست

شکر خدا که نوکری ام را قبول کرد
احرام حج دلبری ام را قبول کرد

شکر خدا که هیئتی ام کرده باز هم
نذر و نیاز مادری ام را قبول کرد

شکر خدا که نام مرا هم نوشته اند
یک عمر مشق حیدری ام را قبول کرد

شکر خدا که عاقبتم را به خیر کرد
بی دست و پا و بی سری ام را قبول کرد

شکر خدا که با همه روسیاهی ام
این گریه های آخری ام را قبول کرد

بی بال و پر، به عکس حرم خیره می شدم
با این همه کبوتری ام را قبول کرد

مهدی صفی یاری


به یاد همه ی بیانی ها

عمود۱۱۲۰