و خدایی که در این نزدیکیست


گمان مبر که حسن(ع) بی ضریح است
کریم آل عبا هرچه هست بخشیده است ...ان شالله به شرط لیاقت به یاد همه خواهم بود
یا علی