و خدایی که در این نزدیکیستان شالله به شرط لیاقت به یاد همه خواهم بود
یا علی