و خدایی که در این نزدیکیست


گمان مبر که حسن(ع) بی ضریح است
کریم آل عبا هرچه هست بخشیده است ...

اگه از من بپرسن خوشمزه ترین غذا چیه؟؟ میگم کوکو

اگه بپرسن سخت ترین غذا چیه؟؟(از لحاظ درست کردن) بازهم میگم کوکو!!

کوکو یا همون شامی کتلت هرچی ک میگید،هم خوشمزه است هم سخت!!

و تنها غذاییه که اگه حتی دوتا خانم تو یه خونه و با یه مواد درست کنن مزه اش متفاوته چون غذاییه که با دست درست میشه!!

و هرکسی یه انرژی و محبتی تو دستاش داره!!