و خدایی که در این نزدیکیست


ما مشق غم عشق تو را خوش ننوشتیم

اما تو بکش خط به خطای همه ما

"فاضل نظری"