و خدایی که در این نزدیکیست


گمان مبر که حسن(ع) بی ضریح است
کریم آل عبا هرچه هست بخشیده است ...


ما مشق غم عشق تو را خوش ننوشتیم

اما تو بکش خط به خطای همه ما

"فاضل نظری"