و خدایی که در این نزدیکیست


تو اگر میخواهی از خورشید روشن تر شوم

رخصتی فرما،غبار جامه ی قنبر شوم...

....

باز هم حس میکنم حوض دلم، دریا شده 

مثل اینکه «یا علی»هایم، صد و ده تا شده ...


این روزها مدام حیدرانه میخوانم