و خدایی که در این نزدیکیست


گمان مبر که حسن(ع) بی ضریح است
کریم آل عبا هرچه هست بخشیده است ...


تو اگر میخواهی از خورشید روشن تر شوم

رخصتی فرما،غبار جامه ی قنبر شوم...

....

باز هم حس میکنم حوض دلم، دریا شده 

مثل اینکه «یا علی»هایم، صد و ده تا شده ...


این روزها مدام حیدرانه میخوانم