و خدایی که در این نزدیکیست

دلم بی قراری می کند!

دانه های تسبیح را می شمارم و 

صد و ده مرتبه مرور میکنم:

از دشمن مرتضی علی بیزارم ....