و خدایی که در این نزدیکیست


گمان مبر که حسن(ع) بی ضریح است
کریم آل عبا هرچه هست بخشیده است ...

 

 

 
مدت زمان: 2 دقیقه 56 ثانیه 
 
کمِ کمِ کمِ .... هرچقدر هم بگیم و یگن نه میشناسیم نه حق ادا میشه
 ولی حداقلش شنوایی یکم سیرآب میشیم