و خدایی که در این نزدیکیست

 

 

 
مدت زمان: 2 دقیقه 56 ثانیه 
 
کمِ کمِ کمِ .... هرچقدر هم بگیم و یگن نه میشناسیم نه حق ادا میشه
 ولی حداقلش شنوایی یکم سیرآب میشیم