و خدایی که در این نزدیکیست


گمان مبر که حسن(ع) بی ضریح است
کریم آل عبا هرچه هست بخشیده است ...

دومین پست امسال رو تقدیم میکنم به:اصلا چهار پسر آورده بود 

که بلاگردان فرزندان علی باشند! 

ام البنین یعنی: 

عباس داشته باشی و بگویی: 

از حسین چه خبر؟!...

"پورمشیر"


سیزدهم جمادی الثانی سالروز رحلت ام الادب حضرت ام البنین