و خدایی که در این نزدیکیست


"حضرت امیر(ع)"

هرکه اطمینان داشته باشد آنچه خداوند برای او مقدر کرده است

 از او فوت نمی شود

 دلش آرام میگیرد...

(غررالحکم)


*تیتر حدیث نوشت کنار وب

کریم ابن کریم، بازهم خودت ببینم اینبار چیکار میکنی،دست من و دامان تو...