و خدایی که در این نزدیکیست


گمان مبر که حسن(ع) بی ضریح است
کریم آل عبا هرچه هست بخشیده است ...

یک ملت به استقبال لاله های سفید آمده بودند....

تلفیقی از اشک و غرور 

مردمی که عاشقانه یکدیگر را دوستدارند 

و پشت هم میایستند..


رجعت مترادفین

کبوتران خونین بال

بازگشت مجروحان بد جال