و خدایی که در این نزدیکیست

یک ملت به استقبال لاله های سفید آمده بودند....

تلفیقی از اشک و غرور 

مردمی که عاشقانه یکدیگر را دوستدارند 

و پشت هم میایستند..


رجعت مترادفین

کبوتران خونین بال

بازگشت مجروحان بد جال