و خدایی که در این نزدیکیست


گمان مبر که حسن(ع) بی ضریح است
کریم آل عبا هرچه هست بخشیده است ...

وقتی ظرف تو می افتد و می شکند،یوقت می گویی: دیدی شکست؟! یا اینکه می گویی: دیدی! شکستنی بود؟

این نگاه دوم است که تورا به رحمت حق گره میزند و مست و مدهوش می کند.با این نگاه و درک مستمر از عنایت های حق دیگر مگر تو میتوانی ضعف اعصاب بگیری؟!دیگران هرچه می خواهند اذیت کنند؛ولی «تو بهره مند میشوی و قبل از بلا،عافیت را یافته ای و قبل از ضلال و سردرگمی،به رشد رسیده ای،این ها رحمت حق است که ظهور و بروز دارد و این مهربانی و انس اوست که تو را رها نمی کند».


"از کتاب دعاهای روزانه حضرت زهرا اثر استاد صفایی/ص19"