و خدایی که در این نزدیکیست


علی کیست؟
علی قره العین است
امیر عالمین است
و نور ثقلین است
و هم فاتح خندق, جبل و بدر و حنین است
علی نور دو عین است
اب الساقی این میکده عشق حسین است

بنازم ید خیبر شکنش را
حسین و حسنش را
و زینب گل زهرا صفت یاسمنش را
کنم هر نفس اویز به گوشم سخنش را
به کوثر ندهم قطره ی اب دهنش را

علی کیست؟
همانی که پیمبر زده مهر مسلمان شدنش را
به عالم ندهم یک سر تار کفنش را

علی کیست؟
علی علم الیقین است
علی حبل المتین است
علی نور مبین است
علی لنگر عرش است و زمان است و زمین است
امیر ملک دین است
یگانه سرور مطلبین است

علی کیست؟
علی سید کل مسلمین است
بدانید فقط شاه نجف علی امیر المومنین است

علی کیست؟
علی کل صلاه است.....قعود است و قیام است
رکوع است و سجود است و سلام است
علی حج و زکات است
علی باب نجات است

علی سرور کل کائنات است
علی حکم تمام ممکنات است
علی حی و ممات است

علی کیست؟
علی معنی کل صلوات است
علی زینت بعد صلوات است

علی شیرخدا ,شاه نجف ,یک تنه زهرایی محض است
علی کیست؟
علی اسد الله.....علی حجت الله .......علی ولی الله است