و خدایی که در این نزدیکیست

دوروز نبودیما بیان چه امکاناتی گذاشته،من احساس غریبی میکنم!!

کم کم به همه ی بزرگواران سر میزنم در صحت و آرامش

یخم بازشه :)