و خدایی که در این نزدیکیست


سلام ای چهارمین نور الهی

کَـــلــیــم وادی طــور  الهی

تو آن شاهی که در بزم عبادات

خــدا میـکـرد بـا نامت مبـاهات